INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I
KUNSTNERFORENINGEN GALOPPERIET
Mandag 4.12.2017 kl. 19:30

Kunstnerforeningen byder på varm suppe og lun hygge

mellem 18:00 – 19:00

Dagsorden

Formanden byder velkommen
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab. Fremlæggelse regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
(fremsendes på mail til Stadensmuseumforkunst@gmail.com senest torsdag 30/11 og vil være
tilgængelige på foreningens hjemmeside www.gallopperiet.dk)
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen.
(Leif Joensen går af som formand. Den siddende bestyrelse stiller deres mandat til rådighed,
dog således af foreningens kasserer Kirsten Fisker ikke er på valg. Der skal således i følge
vedtægterne vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve
generalforsamlingen. I tilfælde af kampvalg gennemføres valghandlingen ved skriftlig
afstemning. Bestyrelsen foreslår at der desuden vælges 2 suppleanter. Den nye bestyrelse
konstituerer sig selv.
8. Meddelelser.
9. Evt.

 

Forslag: Generalforsamlingen opfordrer den nye bestyrelse til at der udarbejdes forslag til nye vedtægter, inklusiv forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt principper for drift af cafeen og museumsbutikken. Medlemmerne opfordrer endvidere bestyrelsen til at indhente relevant faglig bistand, som sikrer de reviderede vedtægters legitimitet og lovlighed. Medlemmerne pålægger bestyrelsen at fremlægge de reviderede vedtægter til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af 2018.

 

Jesper Boysen

 

Forslag 2.

 

Vedr. Istandsættelse af Gallopperiets loft.

 

Forslag: Generalforsamlingen opfordrer den nye bestyrelse til at sikre fremdrift i istandsættelsen af loftet over Gallopperiet, således af loftet kan tages i brug. Medlemmerne opfordrer bestyrelsen til at indhente tilbud, i første omgang hos Christianias håndværkerne, på isolering af loftet, renovering af gulv, etablering af fornødne el-installationer. Medlemmerne støtter at bestyrelsen anvender midler fra foreningens overskud til delfinansiering af entreprisen, samt snarest, på baggrund at et relevant tilbud, at søge relevante fonde, herunder Økonomimødet, til sikring af slutfinansieringen.

 

Jesper Boysen

 

 

Forslag 3.

 

Vedr. Brandsikring mellem Ford A klubbens reservedelslager på 1.sal og Gallopperiet.

 

Den manglende brandsikring, udgør et pressende problem. Opbevaring og anvendelse af brandbare væsker og kemikalier i u-sikret værksted-lokale, under et offentligt tilgængeligt lokale, hvor der til tider opholder sig et stort antal mennesker, er uacceptabelt.

 

Forslag: Generalforsamlingen opfordrer den nye bestyrelse til at arbejde for , i samarbejde med relevante instanser i CA,  for at Ford A – klubben, etablerer den fornødne brandsikring mellem etagerne.  

 

Finn Thorstein

 

 

Forslag 4.

 

Anvendelse af Gallopperiets loft.

 

Siden færdiggørelsen af første etape af renoveringen af Gallopperiets loft, har der pågået en bestræbelse på, fra en gruppe christianitter og andre interessenter side at etablere et Christiania Museum, også beskrevet som et Museum for Civil Ulydighed, på loftet. Efter vores opfattelse er det en god ide, at oprette et Christiania Museum, og Loppebygningen tæt ved hoved indgangen ville være et naturligt sted.

 

Det er samtidig vores opfattelse,  at loftet på ingen måde er egnet til formålet. Rummets meget begrænsede kapacitet, de skrå vægge, adgangsforholdene, flugtveje mm. er ikke foreneligt med egentlig museumsdrift, rettet mod Christianias mange besøgende.  Derimod ville 1 salen i Loppebygningen, hvor automobilklubben har deres reservedelslager, være særdeles velegnet, såfremt det på et tidspunkt bliver ledigt.

 

Forslag: Generalforsamlingen opfordrer til at loftet skal indrettes fleksibelt, således at det i fremtiden kan rumme følgende funktioner:

 

  1. 1.     Lager for Gallopperiet, (magasin for div. inventar/materialer/værktøj ifm. udstillingerne, lager for museumsbutik, cafe m.v.)
  2. 2.     Opbevaring af Christianias Kunstsamling, som er under opbygning.
  3. 3.     Gæsteværelse, for udenlandske kunstnere, der deltager i kunstneriske CA aktiviteter
  4. 4.     Atelierområde (administreret af Gallopperiets bestyrelse)
  5. 5.     Små ad hoc udstillinger i en del af rummet (forudsætter en trappe fra Gallopperiet)

6.     Mødelokale

 
Med venlig hilsen Bestyrelsen